Bezusterkowy odbiór robót w umowie jest nieważny

Marcin Bartyński13 maja 2021Komentarze (0)

Zamawiający często w umowach wpisują klauzulę, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest bezusterkowy odbiór robót. A później odmawiają odbioru robót wskazując na jakieś nieistotne wady.

Otóż – Zamawiający! Klauzula o bezusterkowym odbiorze robót jest nieważna! Nie da się skutecznie zastrzec w umowie bezusterkowego odbioru.

Orzecznictwo potwierdza, że postanowienia o bezusterkowym odbiorze są nieważne

Sądy powołują się definicję umowy o roboty budowlaną zawartą w kodeksie cywilnym. Zgodnie z tą definicją inwestor ma obowiązek odbioru wykonanych robót, w przepisie nie ma mowy o „bezusterkowym” odbiorze.

Przykładowo Sąd Apelacyjny w Warszawie:

W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio – zamawiającego) i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazywanie na konieczność odbioru „bezusterkowego” statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono.

Podobnie Sąd Apelacyjny w Krakowie:

choć umowa między stronami zastrzegała bezusterkowość, to w przypadku robót budowalnych, ze względu na poziom skomplikowania jest na tyle trudno osiągnąć, że zapis taki nie może być wykładany w sposób bezwzględny. Zgodnie z art. 647 k.c. wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia w chwilą wykonania robót. Podpisanie protokołu odbioru jest czynnością techniczną, formalną, a nie materialnoprawną przesłanka nabycia prawa do wynagrodzenia. Co prawda na zasadzie art. 353[1] k.c. strony mają swobodę kształtowania wzajemnych stosunków, niemniej granicą tej swobody jest stworzenie sytuacji, w której jedna ze stron pomimo wykonania swojego świadczenia zostaje faktycznie pozbawiona możliwości domagania się wynagrodzenia. W przypadku umowy o roboty budowalne taka sytuacja ma miejsce, jeśli wynagrodzenie zostaje uzależnione od podpisania protokołu odbioru dzieła pozbawionego jakiejkolwiek, nawet nieistotnej, drobnej usterki.

Również Sąd Apelacyjny w Szczecinie odniósł się do tych kwestii:

typowa umowa o roboty budowlane określa warunki przedmiotowo istotne i umowa spełniająca je podlega przede wszystkim przepisom tego działu. Należy do nich wykonanie obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, dopuszczającymi pewien margines odstępstw. Nie można uznać, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałaby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu. Takie postanowienia byłyby sprzeczne z naturą zobowiązania do wybudowania obiektu budowlanego (vide art. 3531 k.c.) i wskutek tego nieważne.

Zapisy o bezusterkowym odbiorze mogą prowadzić do nadużyć

W innym wyroku Sąd Apelacyjny w Krakowie zwrócił uwagę, że taki „bezusterkowy odbiór” daje zamawiającemu pole do nadużyć. W jaki sposób?

Umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robót do odbioru w stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji.

Tylko wada istotna może uzasadniać odmowę odbioru

Jednocześnie sądy w swoich orzeczeniach wskazują na okoliczności, kiedy zamawiający może odmówić odbioru robót. Zamawiający może odmówić odbioru robót wtedy, gdy:

  • mają one wadę na tyle istotną, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania,
  • po drugie, zostały wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej.

Apel do Zamawiających/Inwestorów

Zatem Zamawiający! Nie wpisujcie do umowy bezusterkowych odbiorów!

Z orzecznictwa wynika bowiem, że takie zapisy są nieważne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post: