Film promocyjny dowodem na to, że inwestor wyraził zgodę na umowę podwykonawczą

Marcin Bartyński11 lutego 2017Komentarze (0)

Ostatnio trafiłem na ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Sprawa dotyczyła inwestycji realizowanej na EURO 2012. Chodziło o solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy.

Gmina zleciła wykonawcy montaż wiaduktu nad linią kolejową oraz montaż estakady nad ulicą. Wykonawca znalazł podwykonawcę na pewien zakres robót.

Wykonawca podwykonawcy nie zapłacił, w związku z czym podwykonawca pozwał o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane inwestora (czyli Gminę).

W procesie inwestor bronił się między innymi tym, że nie wyrażał wykonawcy zgody na umowę z podwykonawcą. Sąd Okręgowy w Gdańsku nie zgodził się ze stanowiskiem inwestora. Przypomniał, że zgoda nie musi być wyrażona w sposób wyraźny (np. przez pisemne złożenia oświadczenia), może ona być wyrażona także w sposób dorozumiany, tak jak to miało miejsce w tej sprawie.

Zgoda dorozumiana może być wyrażona na różne sposoby – poprzez tolerowanie podwykonawcy na budowie, wpis wykonanych przez podwykonawcę robót do dziennika budowy, dokonanie odbioru wykonanych przez niego robót.

Akurat w tej sprawie o zgodzie dorozumianej świadczył film promocyjny, który w trakcie realizacji inwestycji został wyprodukowany przez inwestora zastępczego. Film był promocją dotyczącą montażu wiaduktu i estakady. W filmie zostały zawarte wypowiedzi przedstawicieli podwykonawcy – wicedyrektora handlowego i kierownika montażu. Skoro inwestor promuje w tym filmie ważną dla siebie inwestycję, cytuje wypowiedzi przedstawicieli podwykonawcy, to należy przyjąć, że wyraził zgodę dorozumianą na zawarcie umowy podwykonawczej.

Dla sądu nieprawdopodobne było, żeby między inspektorem nadzoru inwestorskiego a osobami reprezentującymi Gminę nie było takiego przepływu informacji, aby inwestor nie wiedział o obecności i zakresie robót wykonywanych przez podwykonawcę.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt:  882/13) podzielił ustalenia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: