Gdy inwestor odmawia podpisania protokołu odbioru i nalicza karę umowną za zwłokę

Marcin Bartyński01 czerwca 2018Komentarze (0)

Niektóre umowy o roboty budowlane zawierają niekorzystne dla wykonawców zapisy uzależniające odbiór robót od bezusterkowego ich wykonania. Później ten zapis jest nadużywany przez inwestorów, którzy z byle powodu odmawiają podpisania protokołu odbioru i zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. I naliczają karę umowną za zwłokę.

Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych

W jednej ze spraw, w której inwestorem była gmina, strony w umowie o roboty budowlane postanowiły:

  • termin zakończenia robót nastąpi nie później niż do 15 grudnia 2010 r.
  • jest to termin złożenia końcowej faktury o płatność wraz z bezusterkowym protokołem końcowym odbioru robót i kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez inspektorów nadzoru,
  • ponadto inwestor ma prawo żądać od wykonawcy karę umowną za zwłokę.

Wykonawca wykonał i zgłosił do odbioru roboty jeszcze przed upływem umówionego terminu, jednak gmina odmówiła podpisania protokołu powołując się na drobne usterki. Usterki zostały usunięte i w końcu gmina odebrała roboty (po 45 dniach od upływu terminu), jednak naliczyła kary umowne za zwłokę (2,5 mln zł).

Wykonawca odmówił zapłaty, więc sprawa trafiła do sądu.

Sąd powództwo gminy oddalił.

W uzasadnieniu wyroku sąd najpierw wyjaśnił, że inwestor może odmówić odbioru robót tylko wtedy, gdy:

  • obiekt budowlany będzie mógł być zakwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
  • wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Nie każda usterka uzasadnia odmowę odbioru robót

Tym samym nie każda usterka uzasadnia odmowę odbioru robót budowlanych. Jeżeli obiekt nadaje się do użytkowania, to inwestor nie może odmówić odbioru robót. Inwestorowi przysługują z tego tytułu inne uprawnienia.

Roszczenie o zapłatę kary umownej zostało oddalone

Sąd oddalił powództwo o zapłatę kary umownej. Sąd przyjął, że wykonawca ukończył prace w dacie ich zgłoszenia do odbioru, a zatem w umówionym terminie. Dlatego kara umowna za zwłokę nie należy się.

Co robić, gdy inwestor bezzasadnie odmawia podpisania protokołu odbioru?

Trzeba zgromadzić dokumentację, z której wynika, że wykonawca ukończył roboty w danym terminie. Przede wszystkim warto wysłać do inwestora za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o ukończeniu robót i oczekiwaniu na odbiór. Gdy inwestor nie stawia się na odbiorze, warto sporządzić jednostronny protokół.

Nie wolno zaniedbywać takich rzeczy, bo można z powodu tego zaniedbania przegrać sprawę o zapłatę kary umownej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: