Grupa Azoty przegrywa proces: o solidarnej odpowiedzialności inwestora za rozbiórkę budynku

Marcin Bartyński23 kwietnia 2018Komentarze (0)

Sąd Najwyższy kolejny raz opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia umowa o roboty budowlane i tym samym za szerokim rozumieniem pojęcia solidarnej odpowiedzialności inwestora.

Grupa Azoty powierzyła wykonawcy roboty rozbiórkowe na nieruchomości. Całość umowy obejmowała:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń na rozbiórkę,
  • rozbiórka budynków i budowli.

Z kolei wykonawca powierzył wykonanie tych robót podwykonawcy. Umowa podwykonawcza została zgłoszona inwestorowi i przezeń zaakceptowana. Robotami kierował kierownik budowy, nadzorował je inspektor nadzoru, był założony dziennik budowy. Prace zostały wykonane i odebrane bez zastrzeżeń, jednak generalny wykonawca ogłosił upadłość. Podwykonawca zwrócił się zatem z prośbą o zapłatę  wynagrodzenia (200 tys. zł) do Grupy Azoty.

Inwestor odmówił, zatem sprawa trafiła do sądu. Sąd I instancji oddalił powództwo, ponieważ uznał, że roboty budowlane muszą polegać na dostarczeniu inwestorowi obiektu budowlanego. Roboty rozbiórkowe nie spełniają tej cechy – zniwelowany teren i zasiana trawa nie są obiektem.

Podwykonawca nie zgodził się z tą argumentacją, wniósł apelację, a sąd II instancji wyrok zmienił i zasądził od Grupy Azoty całe wynagrodzenie.

Solidarna odpowiedzialność inwestora za rozbiórkę budynku w SN

Grupa Azoty zaskarżyła wyrok sądu II instancji skargą kasacyjną.

Co powiedział Sąd Najwyższy na temat solidarnej odpowiedzialności inwestora za rozbiórkę? W niedawnym wyroku ze stycznia 2018 r. SN (V CSK 283/17) potwierdził, że:

Umowa o rozbiórkę obiektu jest także umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c.

Sąd Najwyższy kontynuuje swą linię orzeczniczą, zgodnie z którą podstawowym kryterium rozróżniającym umowę o dzieło od umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa budowlanego.

Dlatego też Sąd Najwyższy odwołuje się swych rozważaniach do ustawy – Prawo budowlane. W świetle przepisów tej ustawy…

w pojęciu „roboty budowlane” mieści się nie tylko sama budowa, ale także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, którym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

I dalej SN stwierdza:

Wykonanie remontu obiektu budowlanego, tak jak i jego rozebranie, jest – przy większej skali przedsięwzięcia – działaniem wymagającym w zasadzie tych samych podstaw publicznoprawnych w postaci pozwoleń i uzgodnień, a konieczne do jego przeprowadzenia czynności są technicznie częstokroć bardziej skomplikowane niż te, które były potrzebne do jego wzniesienia.

Skoro umowa o rozbiórkę obiektu jest umową o roboty budowlane, to Grupa Azoty – jako inwestor – ponosi solidarną odpowiedzialność za wynagrodzenie wykonawcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: