Kiedy inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za wynagrodzenie podwykonawcy?

Marcin Bartyński08 lutego 2017Komentarze (0)

Temat solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy zawsze budzi emocje na salach sądowych.

Tak było w przypadku pewnej sprawy, gdzie została zawarta umowa o przebudowę skrzyżowania oraz budowę sygnalizacji świetlnej. W tej sprawie generalny wykonawca powierzył do wykonania część robót podwykonawcy.

Pomiędzy stronami doszło do sporu o zapłatę wynagrodzenia. W pewnym momencie podwykonawca pozwał inwestora, jednak sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, a sąd drugiej instancji również uznał, że powództwo było bezzasadne.

Na kanwie tej sprawy Sąd Najwyższy przeprowadził rozważania na temat zgody inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą.

Otóż Sąd Najwyższy przypomniał, że warunkiem powstania odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy jest zgoda inwestora na zawarcie umowy podwykonawczej. Zgoda może być wyrażona w dwojaki sposób:

  • bierny (pasywny),
  • czynny (aktywny).

Bierna zgoda inwestora

Wyrażenie zgody w sposób pasywny przejawia się w tym, że inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą (wraz z dokumentacją) nie wnosi sprzeciwu na zawarcie tej umowy. Po prostu brak sprzeciwu oznacza zgodę. UWAGA! Warunkiem przyjęcia, że inwestor wyraził zgodę w sposób bierny, jest przedłożenie mu umowy wraz z dokumentacją. Od momentu przedłożenia umowy z dokumentacją liczymy 14 dni i po upływie tego okresu przyjmuje się, że zgoda została przez inwestora wyrażona (chyba że się sprzeciwi).

Aktywna zgoda inwestora

Wyrażenie zgody w sposób aktywny (czynny) może przybrać różną formę. Inwestor może wyrazić zgodę:

  • w sposób wyraźny – pisemnie lub ustnie,
  • w sposób dorozumiany, np. przez tolerowanie obecności podwykonawcy na placu budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót.

Co istotne, dla zgody wyrażonej w sposób czynny (aktywny) nie wymaga się, aby wykonawca przedłożył wcześniej inwestorowi umowę z podwykonawcą. Jak to stwierdził Sąd Najwyższy, jeżeli inwestor wyraża zgodę w sposób czynny, to wie, co robi.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 152/10.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: