Kara umowna może okazać się nieważna

Marcin Bartyński04 września 20183 komentarze

Czasem zdarzają się sprawy, w których sądy stwierdzają nieważność postanowień przewidujących karę umowną za opóźnienie lub za zwłokę.

Przykładem niech będzie sprawa, w której strony zawarły umowę o roboty budowlane:

  • wykonawca zobowiązał się do wybudowania domu jednorodzinnego zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę w zamian za wynagrodzenie 385 tys. zł netto,
  • zgodnie z umową wykonawca miał zapłacić zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,
  • wykonawca wybudował dom, a strony podpisały protokół odbioru,
  • w protokole odbioru stwierdzono wady, które wykonawca miał usunąć w określonym terminie,
  • w okresie rękojmi ujawniły się kolejne wady – wykonawca został wezwany do ich usunięcia.

Wykonawca nigdy nie usunął żadnej ze zgłaszanych wad. W związku z tym zamawiający postanowił wytoczyć przeciwko wykonawcy powództwo o zapłatę kary umownej. Zamawiający na dzień sporządzenia pozwu naliczył przeszło 1 000 dni zwłoki, co uzasadniało naliczenie kary umownej na kwotę ponad 800 000 zł, jednak ograniczył swoje roszczenie do kwoty 100 000 zł.

Dlaczego wykonawca wygrał sprawę o zapłatę kary umownej?

Sąd w zasadzie potwierdził istnienie wad wskazywanych przez zamawiającego oraz fakt, że wykonawca tych wad nie usunął. Pozew został jednak w całości oddalony. Sąd uzasadnił wyrok w następujący sposób:

  • zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego postanowienia umowne dotyczące kary umownej powinny określać sumę pieniężną, jaką dłużnik ma zapłacić w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • umowa nie spełniała tego wymogu, ponieważ żadne z postanowień umownych nie określało górnej granicy, do której może być naliczana kara umowna,
  • takie ukształtowanie kary umownej nie spełnia wymogu określenia sumy pieniężnej, jaką ma zapłacić dłużnik w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • dla skutecznego zastrzeżenia kary umownej należało określić w umowie maksymalną wysokość sumy pieniężnej podlegającej zapłacie lub termin, do którego kara może być najpóźniej naliczana.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 3 comments… read them below or add one }

Iga wrzesień 5, 2018 o 14:50

Dzień dobry,

bardzo interesujący wpis, tym bardziej, że taki właśnie sposób zastrzegania kar umownych jest dość powszechny. Czy można prosić o podanie sygnatury sprawy, w której wydano taki wyrok? Czy wiadomo, aby orzeczenie ostało się w apelacji?

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Marcin Bartyński wrzesień 5, 2018 o 19:34

Jak odezwie się Pani do mnie na maila, to prześlę sygnaturę.

Odpowiedz

marcin Luty 3, 2020 o 13:57

Też poproszę o sygnaturę.
Nie potrafię wyobrazić sobie tak ukształtowanego stanu faktycznego i prawnego, który uzasadniałby takie orzeczenie.

Standardem bowiem – z przebogatym orzecznictwem na tą okoliczność – jest podawanie kryteriów umożliwiających obliczenie wysokości kary (np. procent od wynagrodzenia). Podawanie limitów jest wyjątkiem – raczej wyłącznie na potrzeby zarzutu miarkowania kary.

Ponawiam też pytanie Igi – czy wyrok jest prawomocny?

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: