Nakaz zapłaty w procesie o zapłatę wynagrodzenia

Marcin Bartyński01 lutego 20172 komentarze

Bardzo często zdarza się, że procesy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zaczynają się od wydania przez sąd nakazu zapłaty. Najczęściej są to nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Dla wykonawcy korzystne jest jednak uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jest korzystne, bo:

  • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia. Nawet jeżeli Twój dłużnik wniesie zarzuty od nakazu zapłaty, ty możesz z tym nakazem w toku procesu polecieć do komornika. Komornik na podstawie takiego nakazu zabezpieczy majątek dłużnika i będzie czekał na koniec procesu ze zwrotem należności;
  • opłata sądowa od pozwu w postępowaniu nakazowym wynosi 1/4 opłaty zwykłej;
  • skuteczne zaskarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wymaga od pozwanego wniesienia opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty.

Te dwa ostatnie punkty mogą okazać się jednak korzyściami pozornymi, jeżeli zależy Tobie nie tyle na zabezpieczeniu majątku dłużnika, co przeprowadzeniu egzekucji. Po prostu chcesz mieć jak najszybciej wynagrodzenie na swoim koncie i Twoim zdaniem nie ma ryzyka, że dłużnik okaże się niewypłacalny:

  • zdarza się, że sądy odmawiają wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ich zdaniem nie ma ku temu wystarczających przesłanek – wtedy sądy wzywają o uiszczenie brakującej opłaty od pozwu, co nieznacznie przedłuża postępowanie (o jakieś 2 tygodnie). Żeby uniknąć ryzyka, że sąd będzie Cię wzywał o brakującą opłatę, przy wnoszeniu pozwu możesz wnieść opłatę w pełnej wysokości. Pamiętaj jednak, żeby po wydaniu nakazu w nakazowym wnieść o zwrot nadpłaty;
  • wprawdzie pozwany ma obowiązek opłacić zarzuty od nakazu zapłaty, ale może wnieść o zwolnienie od kosztów. Sąd we wniosku o zwolnienie od kosztów może dostrzec braki formalne i wezwać o ich uzupełnienie, a potem wniosek oddalić. Pozwany może zaskarżyć postanowienie o oddaleniu wniosku. Wszystko to może przedłużyć postępowanie nawet o kilka miesięcy.

Paradoksalnie – uzyskanie nakazu zapłaty w nakazowym może opóźnić uzyskanie tytułu wykonawczego, na podstawie którego będzie można prowadzić egzekucję.

Ok, załóżmy jednak, że zachodzi ryzyko, iż dłużnik stanie się niewypłacalny i mimo wszystko pożądane jest uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (radzę, żeby mimo wszystko wnosić o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – nawet jeżeli uważasz, że dłużnik na pewno będzie wypłacalny).

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu, żeby uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Przede wszystkim umowę, ale także protokół odbioru, fakturę i dowód doręczenia faktury. Jeżeli w procesie działasz sam, to te dokumenty powinny być załączone w oryginale albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Sąd na podstawie kserówek raczej nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (chociaż zdarzają się takie sądy).

Zatem uczulam. Protokoły odbioru robót należy zawsze sporządzać w co najmniej dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz dla inwestora, drugi dla wykonawcy. Na każdym egzemplarzu powinny znaleźć się oryginalne podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Piszę o tym, bo spotkałem się z praktyką, że protokół odbioru był sporządzany w jednym egzemplarzu – dla inwestora, po czym inwestor wykonywał kserokopię tego protokołu, poświadczał ją za zgodność z oryginałem, po czym wydawał ją wykonawcy. To może okazać się niewystarczające do uzyskania nakazu w nakazowym.

{ 2 comments… read them below or add one }

Robert Luty 1, 2017 o 21:04

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wnoszę głównie te osoby które nie wiedzą, że stanowi tytuł zabezpieczenia mimo wniesienia zarzutów.

Odpowiedz

Marcin Bartyński Luty 1, 2017 o 21:25

Bywa różnie

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: