Odstąpienie od umowy o dzieło przez wykonawcę – z życia wzięte przykłady braku współdziałania przez zamawiającego

Marcin Bartyński27 listopada 2017Komentarze (1)

Kilka tygodni temu opowiadałem na blogu o tym, kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy o dzieło przez wykonawcę.

Otóż wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wtedy, gdy do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak. Na czym to współdziałanie ma polegać?

Przejrzałem kilka orzeczeń sądowych, w których sąd analizował, czy przy wykonywaniu umowy o dzieło zamawiający miał rzeczywiście obowiązek współdziałania z wykonawcą.

Niedostarczenie przez zamawiającego potrzebnych do wykonania dzieła urządzeń

W jednej ze spraw wykonawca zobowiązał się do wykonania na rzecz zamawiającego pieca do wypalania farby ceramicznej na szkle. Piec miał być zasilany hybrydowo, głównym źródłem energii miał być piec na odpady drewniane. Była to nowatorska konstrukcja, dlatego strony umówiły się, że piec na odpady drewniane oraz wentylatory wykona zamawiający.

Wykonawca wywiązał się ze swojego zobowiązania, dostarczył urządzenie w umówione miejsce. Nie było jednak możliwości przeprowadzenia rozruchu, bo zamawiający nie dostarczył ani pieca na odpady drewniane, ani wentylatora. Bez tego ukończenie dzieła nie było możliwe. Współdziałania brak.

W tej sytuacji mimo niewykonania dzieła wykonawca może domagać się od zamawiającego zapłaty wynagrodzenia.

Zwłoka w zapłacie wynagrodzenia

Brak potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego nie może polegać na zwłoce w zapłacie wynagrodzenia. Przyjmuje się, że współdziałanie odnosi się do takich obowiązków zamawiającego, bez wykonania których dzieło nie jest możliwe do ukończenia. W orzecznictwie wskazuje się, że obowiązek zapłaty wynagrodzenia nie uniemożliwia wykonania dzieła.

Niezłożenie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością

Wykonawca zobowiązał się na podstawie umowy o dzieło do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany został wykonany i przesłany do zamawiającego, jednocześnie wykonawca poprosił zamawiającego o złożenie pisemnego oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (w celu załączenia tego oświadczenia do wniosku o pozwolenie na budowę). Zamawiający odmówił, w związku z tym wykonawca wyznaczył mu na piśmie termin do przedłożenia tego oświadczenia pod rygorem odstąpienia od umowy. Zamawiający podtrzymał odmowę, zatem wykonawca odstąpił od umowy w części, w której nie została ona wykonana (czyli nieuzyskanie pozwolenia na budowę). W sprawie zapadł wyrok zasądzający od zamawiającego wynagrodzenia pomniejszonego o to, co wykonawca zaoszczędził nie wykonując dzieła do końca. I ACa 539/15 SA w

Niedostarczenie przez zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej

Zamawiający zlecił wykonawcy opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej modernizacji stacji elektroenergetycznej. Dokumentacja projektowa została sporządzona i przesłana zamawiającemu. Wykonawca wezwał zamawiającego do dostarczenia dokumentów, które zamawiający miał zgodnie z umową przygotować lub uzyskać, tj. warunków przyłączenia mediów, pozwolenia na wycinkę drzew oraz pozostałą część projektu elektroenergetycznego. Bez tych dokumentów nie było możliwe dokończenie projektu. Zamawiający – pomimo wezwania – nie dostarczył tych dokumentów. Sąd uznał, że takie zachowanie zamawiającego jest równoznaczne z brakiem współdziałania i zasądził na podstawie art. 639 KC pełną kwotę umówionego wynagrodzenia. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt: X GC 476/15

Szczecinie 

 

{ 1 comment… read it below or add one }

Damian Maj 15, 2020 o 18:45

Pytanie Panie Mecenasie po części w temacie.

Stan faktyczny – Dnia 24-12-2019 r. zawarłem jako wykonawca umowę o dzieło ze Spółką X (przedmiot- pisanie treści na strony www- copywriting). Formalnie obowiązuje do 31-12-2020 r. Faktycznie była wykonywana w ten sposób, że dostawałem paczkę tekstów do napisania i tak kilkadziesiąt razy przez kilka miesięcy (de facto bardziej to przypomina umowę zlecenie ale to nie istotne).

W tym momencie nie wykonuję żadnej pracy- nie piszę treści i chcę uzyskać status bezrobotnego z prawem do zasiłku.
Pytanie:
1) Sam fakt, że już nie wykonuję dzieła/nie piszę jest wystarczający do tego żeby spokojnie pobierać zasiłek dla bezrobotnych (ustawa mówi o „niewykonywaniu innej pracy zarobkowej”)?
czy
2) Konieczne jest formalne rozwiązanie umowy o dzieło, np. poprzez moje jednostronne wypowiedzenie?

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: