Sąd Najwyższy: kara umowna za odstąpienie od umowy jest niedopuszczalna

Marcin Bartyński23 listopada 2019Komentarze (0)

Dosłownie trzy dni temu Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną uchwałę dla branży budowlanej. Niestety, niekorzystną dla wykonawców.

Otóż w sprawie III CZP 3/19 Sąd Najwyższy stwierdził:

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Dlaczego ta uchwała jest niekorzystna dla wykonawców?

Poważnym problemem w branży budowlanej, powodującym upadłość wielu wykonawców, są zatory płatnicze. Wykonawcy próbują zabezpieczyć się przed tym problemem. Zatem negocjując umowę o roboty budowlane, wprowadzają do niej zapisy o odstąpieniu od umowy na wypadek nieotrzymania wynagrodzenia za dany etap robót. Jest to bardzo rozsądny zapis.

Dodatkowo wiele umów o roboty budowlane nakłada na inwestorów obowiązek zapłaty kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu braku zapłaty wynagrodzenia.

Wykonawcy, którzy odstąpili na tej podstawie od umowy, szli do sądu i o zaległe wynagrodzenie, i o karę umowną. Karę najczęściej w wysokości 10% wynagrodzenia za całość robót. No i sądy zasądzały wynagrodzenie (o ile jego wysokość została udowodniona), natomiast do zagadnienia kary umownej podchodziły różnie. Jedne sądy zasądzały karę umowną, a inne sądy stwierdzały, że taka kara umowna jest niedopuszczalna.

Niedopuszczalna, bo sprzeczna z art. 484 KC, który przewiduje możliwość zastrzeżenia kary umownej jedynie za niespełnienie świadczenia niepieniężnego.

Linia orzecznicza w tej kwestii była rozbieżna.

I Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 3/19 stwierdził, że takie zapisy o karze umownej są niedopuszczalne. Niestety dla wykonawców.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: