Solidarna odpowiedzialność inwestora – kiedy inwestor odpowiada za wynagrodzenie podwykonawcy?

Marcin Bartyński31 marca 2017Komentarze (0)

Kilka już razy opowiadałem na tym blogu o solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. W dzisiejszym wpisie chciałbym nieco usystematyzować wiedzę, którą do tej pory się z Wami podzieliłem.

Kiedy inwestor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy?

Wtedy, gdy:

  1. podwykonawca zawarł z wykonawcą umowę o roboty budowlane lub umowę o dzieło,

  2. inwestor wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.

UMOWA PODWYKONAWCY Z WYKONAWCĄ

Przede wszystkim ta umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Nie będzie tutaj wystarczające ustne lub mailowe zlecenie.

Inwestor odpowiada solidarnie, jeżeli podwykonawca zawarł z wykonawcą:

  • umowę o roboty budowlane, co jest oczywiste,

  • umowę o dzieło, co kiedyś nie było takie oczywiste, ale dzisiaj raczej przyjmuje się, że podwykonawca żądać wynagrodzenia, jeżeli dzieło przez niego wykonywane jest elementem obiektu wykonywanego przez generalnego wykonawcę. Np. jeżeli generalny wykonawca buduje na zlecenie inwestora dom na podstawie umowy o roboty budowlane, a podwykonawca na podstawie umowy o dzieło montuje stolarkę okienną i drzwiową,

  • umowę o wykonanie remontu obiektu budowlanego.

Najczęściej inwestor nie będzie solidarnie odpowiadał, jeżeli umowa zawarta z podwykonawcą dotyczy jedynie dostawy urządzeń lub materiałów na rzecz generalnego wykonawcy.

ZGODA INWESTORA NA ZAWARCIE UMOWY PODWYKONAWCY Z WYKONAWCĄ

Inwestor może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą na dwa sposoby:

  • w sposób czynny – wyraźnie (na piśmie lub ustnie) albo w sposób dorozumiany (np. przez tolerowanie obecności podwykonawcy na budowie, dokonywanie odbiorów robót wykonanych przez podwykonawcę itd.). Właśnie zgoda wyrażona w sposób dorozumiany jest źródłem najczęstszych sporów pomiędzy podwykonawcą a inwestorem. W jednym z procesów o dorozumianej zgodzie inwestora świadczył wyprodukowany przez niego film promocyjny dotyczący inwestycji, gdzie powoływano się na wypowiedzi przedstawicieli podwykonawcy;

  • bierna zgoda – gdy wykonawca przedstawi inwestorowi umowę z podwykonawcą wraz z dokumentacją, a inwestor w terminie 14 dni nie wniesie sprzeciwu.

Właśnie wtedy podwykonawca może żądać od inwestora zapłaty wynagrodzenia.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: