Wada w obiekcie spowodowana błędem w projekcie. Czy inwestor ma prawo odmówić zapłaty wynagrodzenia?

Marcin Bartyński16 stycznia 2017Komentarze (0)

Jakiś czas temu w województwie lubelskim przedsiębiorca prowadzący firmę ogólnobudowlaną wykonywał na rzecz gminy oczyszczalnię ścieków. Po oddaniu oczyszczalni do użytkowania okazało się, że środkowa ściana uległa uszkodzeniu.

Specjalistyczne obliczenia wykazały, że przyczyną awarii był błąd projektowy oraz nieprawidłowe wykonanie. Błąd projektowy polegał na przyjęciu zbyt cienkiej ściany betonowej, a ponadto przy założonej w projekcie grubości i wymiarach ściany źle obliczono zbrojenia kotwiczące ścianę w dnie.

Gmina odpowiedzialnością za błąd projektowy obarczyła wykonawcę. Gmina stwierdziła, że obowiązkiem wykonawcy było sprawdzenie dostarczonej dokumentacji, w tym projektu, i poinformowanie inwestora o dostrzeżonych błędach. Zdaniem gminy wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedostrzeżenie błędów w projekcie.

Czy gmina miała rację?

Rzeczywiście – zaglądając do Kodeksu cywilnego, możemy znaleźć w art. 651 KC takie sformułowanie:

Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Zwróć jednak uwagę na to, że w tej sprawie błędy w projekcie zostały stwierdzone dopiero po specjalistycznym badaniu. Czy przedsiębiorca ogólnobudowlany ma każdorazowo obowiązek szczegółowego badania projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad?

Okazuje się, że nie – aż tak daleko obowiązek wykonawcy nie sięga.

Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 KC należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania (wyrok SN z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98).

Ale uwaga! Umowa o roboty budowlane może na wykonawcę taki obowiązek nałożyć.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Next post: